Question: Construct a combination set of fasta sequences from a vcf
1
gravatar for cnoune
4.8 years ago by
cnoune20
cnoune20 wrote:

G'day,

I have a vcf file from an amplicon sequencing run with a set of SNPs/INDELs identified and I want to construct fasta sequences containing every combination of SNPs/INDELs that I have identified without having to manual complete this task (as I am already doing at the moment).

Example: I have identified 12 variants that occur across a reference sequence (vcf file) and I want to produce a set of sequences that have the 12 variants in different combinations.

Does that make sense?

Thanks in advanceĀ 

snp sequence • 1.9k views
ADD COMMENTlink modified 4.8 years ago by Pierre Lindenbaum131k • written 4.8 years ago by cnoune20
1
gravatar for Pierre Lindenbaum
4.8 years ago by
France/Nantes/Institut du Thorax - INSERM UMR1087
Pierre Lindenbaum131k wrote:

I quickly wrote a tool to print all the FASTA sequences: https://github.com/lindenb/jvarkit/wiki/Biostar175929

$ java -jar dist-2.0.1/biostar175929.jar -x 2 -R ~/src/gatk-ui/testdata/ref.fa -b ~/src/gatk-ui/testdata/S1.vcf.gz  | more

>rotavirus:127|rotavirus:130-130(T)|rotavirus:232-232(T)|rotavirus:267-267(C)|rotavirus:286-286(G)|rotavirus:536-536(A)|rotavirus:693-693(T)|rotavirus:833-833(G)|rotavirus:916-916
(A)|rotavirus:961-961(T)
at[T]caatatgattacaatgaagtatttaccagagttaaaagtaaatttgattatgtga
tggatgactctggtgttaaaaacaatcttttgggtaaagctataac[T]attgatcaggc
gttaaatggaaagtttagctcag[C]tattagaaatagaaattg[G]atgactgattcta
aaacggttgctaaattagatgaagacgtgaataaacttagaatgactttatcttctaaag
ggatcgaccaaaagatgagagtacttaatgcttgttttagtgtaaaaagaataccaggaa
aatcatcatcaataattaaatgcactagacttatgaaggataaaatagaacgtggagaag
ttgaggttgatgattcatatgttgatgagaaaatggaaattgatactattgattgg[A]a
atctcgttatgatcagttagaaaaaagatttgaatcactaaaacagagggttaatgagaa
atacaatacttgggtacaaaaagcgaagaaagtaaatgaaaatatgtactctcttcagaa
tgttatctcacaacagcaaaaccaaatagcagatc[T]tcaacaatattgtagtaaattg
gaagctgatttgcaaggtaaatttagttcattagtgtcatcagttgagtggtatctaagg
tctatggaattaccagatgatgtaaagaatgacattgaacagcagttaaattcaatt[G]
atttaattaatcccattaatgctatagatgatatcgaatcgctgattagaaatttaattc
aagattatgacagaacattttt[A]atgttaaaaggactgttgaagcaatgcaactatga
atatgcata[T]tg
>rotavirus:127|rotavirus:130-130(T)|rotavirus:232-232(T)|rotavirus:267-267(C)|rotavirus:286-286(G)|rotavirus:536-536(A)|rotavirus:693-693(T)|rotavirus:833-833(G)|rotavirus:916-916
(A)|rotavirus:961-961(A)
at[T]caatatgattacaatgaagtatttaccagagttaaaagtaaatttgattatgtga
tggatgactctggtgttaaaaacaatcttttgggtaaagctataac[T]attgatcaggc
gttaaatggaaagtttagctcag[C]tattagaaatagaaattg[G]atgactgattcta
aaacggttgctaaattagatgaagacgtgaataaacttagaatgactttatcttctaaag
ggatcgaccaaaagatgagagtacttaatgcttgttttagtgtaaaaagaataccaggaa
aatcatcatcaataattaaatgcactagacttatgaaggataaaatagaacgtggagaag
ttgaggttgatgattcatatgttgatgagaaaatggaaattgatactattgattgg[A]a
atctcgttatgatcagttagaaaaaagatttgaatcactaaaacagagggttaatgagaa
atacaatacttgggtacaaaaagcgaagaaagtaaatgaaaatatgtactctcttcagaa
tgttatctcacaacagcaaaaccaaatagcagatc[T]tcaacaatattgtagtaaattg
gaagctgatttgcaaggtaaatttagttcattagtgtcatcagttgagtggtatctaagg
tctatggaattaccagatgatgtaaagaatgacattgaacagcagttaaattcaatt[G]
atttaattaatcccattaatgctatagatgatatcgaatcgctgattagaaatttaattc
aagattatgacagaacattttt[A]atgttaaaaggactgttgaagcaatgcaactatga
atatgcata[A]tg
>rotavirus:127|rotavirus:130-130(T)|rotavirus:232-232(T)|rotavirus:267-267(C)|rotavirus:286-286(G)|rotavirus:536-536(A)|rotavirus:693-693(T)|rotavirus:833-833(G)|rotavirus:916-916
(T)|rotavirus:961-961(T)
at[T]caatatgattacaatgaagtatttaccagagttaaaagtaaatttgattatgtga
tggatgactctggtgttaaaaacaatcttttgggtaaagctataac[T]attgatcaggc
gttaaatggaaagtttagctcag[C]tattagaaatagaaattg[G]atgactgattcta
aaacggttgctaaattagatgaagacgtgaataaacttagaatgactttatcttctaaag
ggatcgaccaaaagatgagagtacttaatgcttgttttagtgtaaaaagaataccaggaa
aatcatcatcaataattaaatgcactagacttatgaaggataaaatagaacgtggagaag
ttgaggttgatgattcatatgttgatgagaaaatggaaattgatactattgattgg[A]a
atctcgttatgatcagttagaaaaaagatttgaatcactaaaacagagggttaatgagaa
atacaatacttgggtacaaaaagcgaagaaagtaaatgaaaatatgtactctcttcagaa
tgttatctcacaacagcaaaaccaaatagcagatc[T]tcaacaatattgtagtaaattg
gaagctgatttgcaaggtaaatttagttcattagtgtcatcagttgagtggtatctaagg
tctatggaattaccagatgatgtaaagaatgacattgaacagcagttaaattcaatt[G]
atttaattaatcccattaatgctatagatgatatcgaatcgctgattagaaatttaattc
aagattatgacagaacattttt[T]atgttaaaaggactgttgaagcaatgcaactatga
atatgcata[T]tg
>rotavirus:127|rotavirus:130-130(T)|rotavirus:232-232(T)|rotavirus:267-267(C)|rotavirus:286-286(G)|rotavirus:536-536(A)|rotavirus:693-693(T)|rotavirus:833-833(G)|rotavirus:916-916
(T)|rotavirus:961-961(A)
at[T]caatatgattacaatgaagtatttaccagagttaaaagtaaatttgattatgtga
tggatgactctggtgttaaaaacaatcttttgggtaaagctataac[T]attgatcaggc
gttaaatggaaagtttagctcag[C]tattagaaatagaaattg[G]atgactgattcta
aaacggttgctaaattagatgaagacgtgaataaacttagaatgactttatcttctaaag
ggatcgaccaaaagatgagagtacttaatgcttgttttagtgtaaaaagaataccaggaa
aatcatcatcaataattaaatgcactagacttatgaaggataaaatagaacgtggagaag
ttgaggttgatgattcatatgttgatgagaaaatggaaattgatactattgattgg[A]a
atctcgttatgatcagttagaaaaaagatttgaatcactaaaacagagggttaatgagaa
atacaatacttgggtacaaaaagcgaagaaagtaaatgaaaatatgtactctcttcagaa
tgttatctcacaacagcaaaaccaaatagcagatc[T]tcaacaatattgtagtaaattg
gaagctgatttgcaaggtaaatttagttcattagtgtcatcagttgagtggtatctaagg
tctatggaattaccagatgatgtaaagaatgacattgaacagcagttaaattcaatt[G]
atttaattaatcccattaatgctatagatgatatcgaatcgctgattagaaatttaattc
aagattatgacagaacattttt[T]atgttaaaaggactgttgaagcaatgcaactatga
atatgcata[A]tg
ADD COMMENTlink modified 10 months ago by RamRS30k • written 4.8 years ago by Pierre Lindenbaum131k
1

This is exactly what I wanted. I can't thank you enough!

ADD REPLYlink written 4.8 years ago by cnoune20
3

cool , I want to be the 1st author. :-)

ADD REPLYlink written 4.8 years ago by Pierre Lindenbaum131k
0
gravatar for geek_y
4.8 years ago by
geek_y11k
Barcelona
geek_y11k wrote:

Generate all the combinations of vcf file and use FastaAlternateReferenceMaker

ADD COMMENTlink written 4.8 years ago by geek_y11k

How would you flatten/simplify the VCF to contain just mono-allelic entries? I recall encountering a tool for this a few weeks ago, but I forget what it was exactly.

EDIT: I remembered! Here's the command:

cat $vcf_file | \grep -v ^# | awk '{print $1,$2,$4,$5}' | awk -F'[ ,]' '{for(i=4;i<=NF;i++) {print $1,$2,$3,$i} }' > one_alt_allele_per_line.txt

Source: MacArthur Lab blog post

ADD REPLYlink modified 4.4 years ago • written 4.4 years ago by RamRS30k
Please log in to add an answer.

Help
Access

Use of this site constitutes acceptance of our User Agreement and Privacy Policy.
Powered by Biostar version 2.3.0
Traffic: 1227 users visited in the last hour