Question: Error with frame/translation in BioPython?
0
gravatar for alsxm9608220073
20 months ago by
alsxm96082200730 wrote:

I want to create a program that translates DNA sequences into amino acid sequences. So I used Biopython. here's what i have so far

import sys
from Bio import SeqIO
import warnings
warnings.filterwarnings("ignore")
filename = raw_input("Enter filename : ")
myfile = open(filename)
fasta_in=filename

for record in SeqIO.parse(fasta_in,'fasta'):
   id_part=record.id
   desc_part=record.description
   seq = record.seq

   print('seq:',seq)

print(seq);
frame_num = raw_input("Enter frame number: ")
if (frame_num[0] == '+'):
  for codon in [seq[i:i+3] for i in range(int(frame_num[1])-1, len(seq), 3)]:
   print seq.translate()
   sys.exit()else:
for codon in [seq[i-3:i] for i in range(len(seq)-int(frame_num[1])+1, 0, -3)]:
  print seq.translate()
  sys.exit

I ran this program, but the same amino acid sequence translation was printed at +1 and -2. Like this:

Enter filename : ringo.txt
('seq:', Seq('TTCAGGAGTGGAACGCACGCCAGCGACGTCCAAGAAGCCTTGAAACAGTTCGTC...TTT', SingleLetterAlphabet()))
('seq:', Seq('ATGGGAAGAAGGCGAAGTCATGAGCGCCGGGATTTACCCCCTAACCTTTATATA...TAA', SingleLetterAlphabet()))ATGGGAAGAAGGCGAAGTCATGAGCGCCGGGATTTACCCCCTAACCTTTATATAAGAAACAATGGATATTACTGCTACAGGGACCCAAGGACGGGTAAAGAGTTTGGATTAGGCAGAGACAGGCGAATCGCAATCACTGAAGCTATACAGGCCAACATTGAGTTATTTTCAGGACACAAACACAAGCCTCTGACAGCGAGAATCAACAGTGATAATTCCGTTACGTTACATTCATGGCTTGATCGCTACGAAAAAATCCTGGCCAGCAGAGGAATCAAGCAGAAGACACTCATAAATTACATGAGCAAAATTAAAGCAATAAGGAGGGGTCTGCCTGATGCTCCACTTGAAGACATCACCACAAAAGAAATTGCGGCAATGCTCAATGGATACATAGACGAGGGCAAGGCGGCGTCAGCCAAGTTAATCAGATCAACACTGAGCGATGCATTCCGAGAGGCAATAGCTGAAGGCCATATAACAACAAACCATGTCGCTGCCACTCGCGCAGCAAAATCAGAGGTAAGGAGATCAAGACTTACGGCTGACGAATACCTGAAAATTTATCAAGCAGCAGAATCATCACCATGTTGGCTCAGACTTGCAATGGAACTGGCTGTTGTTACCGGGCAACGAGTTGGTGATTTATGCGAAATGAAGTGGTCTGATATCGTAGATGGATATCTTTATGTCGAGCAAAGCAAAACAGGCGTAAAAATTGCCATCCCAACAGCATTGCATATTGATGCTCTCGGAATATCAATGAAGGAAACACTTGATAAATGCAAAGAGATTCTTGGCGGAGAAACCATAATTGCATCTACTCGTCGCGAACCGCTTTCATCCGGCACAGTATCAAGGTATTTTATGCGCGCACGAAAAGCATCAGGTCTTTCCTTCGAAGGGGATCCGCCTACCTTTCACGAGTTGCGCAGTTTGTCTGCAAGACTCTATGAGAAGCAGATAAGCGATAAGTTTGCTCAACATCTTCTCGGGCATAAGTCGGACACCATGGCATCACAGTATCGTGATGACAGAGGCAGGGAGTGGGACAAAATTGAAATCAAATAA
Enter frame number: +1


MGRRRSHERRDLPPNLYIRNNGYYCYRDPRTGKEFGLGRDRRIAITEAIQANIELFSGHKHKPLTARINSDNSVTLHSWLDRYEKILASRGIKQKTLINYMSKIKAIRRGLPDAPLEDITTKEIAAMLNGYIDEGKAASAKLIRSTLSDAFREAIAEGHITTNHVAATRAAKSEVRRSRLTADEYLKIYQAAESSPCWLRLAMELAVVTGQRVGDLCEMKWSDIVDGYLYVEQSKTGVKIAIPTALHIDALGISMKETLDKCKEILGGETIIASTRREPLSSGTVSRYFMRARKASGLSFEGDPPTFHELRSLSARLYEKQISDKFAQHLLGHKSDTMASQYRDDRGREWDKIEIK*

And '-2'

Enter filename : ringo.txt
('seq:', Seq('TTCAGGAGTGGAACGCACGCCAGCGACGTCCAAGAAGCCTTGAAACAGTTCGTC...TTT', SingleLetterAlphabet()))
('seq:', Seq('ATGGGAAGAAGGCGAAGTCATGAGCGCCGGGATTTACCCCCTAACCTTTATATA...TAA', SingleLetterAlphabet()))ATGGGAAGAAGGCGAAGTCATGAGCGCCGGGATTTACCCCCTAACCTTTATATAAGAAACAATGGATATTACTGCTACAGGGACCCAAGGACGGGTAAAGAGTTTGGATTAGGCAGAGACAGGCGAATCGCAATCACTGAAGCTATACAGGCCAACATTGAGTTATTTTCAGGACACAAACACAAGCCTCTGACAGCGAGAATCAACAGTGATAATTCCGTTACGTTACATTCATGGCTTGATCGCTACGAAAAAATCCTGGCCAGCAGAGGAATCAAGCAGAAGACACTCATAAATTACATGAGCAAAATTAAAGCAATAAGGAGGGGTCTGCCTGATGCTCCACTTGAAGACATCACCACAAAAGAAATTGCGGCAATGCTCAATGGATACATAGACGAGGGCAAGGCGGCGTCAGCCAAGTTAATCAGATCAACACTGAGCGATGCATTCCGAGAGGCAATAGCTGAAGGCCATATAACAACAAACCATGTCGCTGCCACTCGCGCAGCAAAATCAGAGGTAAGGAGATCAAGACTTACGGCTGACGAATACCTGAAAATTTATCAAGCAGCAGAATCATCACCATGTTGGCTCAGACTTGCAATGGAACTGGCTGTTGTTACCGGGCAACGAGTTGGTGATTTATGCGAAATGAAGTGGTCTGATATCGTAGATGGATATCTTTATGTCGAGCAAAGCAAAACAGGCGTAAAAATTGCCATCCCAACAGCATTGCATATTGATGCTCTCGGAATATCAATGAAGGAAACACTTGATAAATGCAAAGAGATTCTTGGCGGAGAAACCATAATTGCATCTACTCGTCGCGAACCGCTTTCATCCGGCACAGTATCAAGGTATTTTATGCGCGCACGAAAAGCATCAGGTCTTTCCTTCGAAGGGGATCCGCCTACCTTTCACGAGTTGCGCAGTTTGTCTGCAAGACTCTATGAGAAGCAGATAAGCGATAAGTTTGCTCAACATCTTCTCGGGCATAAGTCGGACACCATGGCATCACAGTATCGTGATGACAGAGGCAGGGAGTGGGACAAAATTGAAATCAAATAA
Enter frame number: -2
MGRRRSHERRDLPPNLYIRNNGYYCYRDPRTGKEFGLGRDRRIAITEAIQANIELFSGHKHKPLTARINSDNSVTLHSWLDRYEKILASRGIKQKTLINYMSKIKAIRRGLPDAPLEDITTKEIAAMLNGYIDEGKAASAKLIRSTLSDAFREAIAEGHITTNHVAATRAAKSEVRRSRLTADEYLKIYQAAESSPCWLRLAMELAVVTGQRVGDLCEMKWSDIVDGYLYVEQSKTGVKIAIPTALHIDALGISMKETLDKCKEILGGETIIASTRREPLSSGTVSRYFMRARKASGLSFEGDPPTFHELRSLSARLYEKQISDKFAQHLLGHKSDTMASQYRDDRGREWDKIEIK*

I want to make program like this

Ask the user for a file name in FASTA format. Open the file (while checking for errors. Input the frame number (+1, +2, +3, -1, -2, -3) from the user. Output the amino acid sequence when read from the input frame.

I don't know what to fix. If you know a good solution, please let me know.

biopython python • 417 views
ADD COMMENTlink modified 20 months ago by Joe19k • written 20 months ago by alsxm96082200730

Hi, is this a homework/assignment question?

ADD REPLYlink written 20 months ago by Ram32k

Just FYI, OP, I’ve edited your tags (the # are not necessary) to make it easier for people watching the tags to find your post, and I’ve altered your title to be a bit more specific to the question. If you would like to rephrase my change, please feel free, but try to keep the title descriptive of the thread content.

ADD REPLYlink written 20 months ago by Joe19k

BioPython is smart enough that you don’t need to get your hands quite so dirty with the codons and frames.

There is a whole module of sequence utilities which includes a 6 frame translator, so you can translate everything at once:

https://biopython.org/DIST/docs/api/Bio.SeqUtils-module.html#six_frame_translations

ADD REPLYlink written 20 months ago by Joe19k

While I like that util, I think its main purpose is to prettify things. I find it difficult to work with the string representation of the translations.

ADD REPLYlink written 20 months ago by Eric Lim1.7k

True, though OP could probably extract the relevant bits of the source for their problem. Looping over each triplet individually to translate them doesn’t strike me as efficient/robust/necessary

ADD REPLYlink written 20 months ago by Joe19k
Please log in to add an answer.

Help
Access

Use of this site constitutes acceptance of our User Agreement and Privacy Policy.
Powered by Biostar version 2.3.0
Traffic: 1617 users visited in the last hour
_