How do I download BAM file from (GIGA)DB?
1
0
Entering edit mode
6 weeks ago
tf • 0

Hello Everyone, I am trying to download some BAM files from GIGA(DB). http://gigadb.org/dataset/view/id/100355/File_page/14 However, I am not being able to download it. Whenever I try, it shows network error after some moments. I would like to know if there is some solution to this. Thank you.

BAMfile • 155 views
ADD COMMENT
0
Entering edit mode
6 weeks ago

it works on my side. Talk to your sysadmin (proxy settings...)

$ wget -q -O - "https://ftp.cngb.org/pub/gigadb/pub/10.5524/100001_101000/100355/transcript-alignments/LowAltitude_cattle_lung_2.bam" | samtools view | head
HWI-ST1307:161:C3UG9ACXX:4:2112:15873:27236 163 1  1044  50 100M  =  1097  153 CTCCAACAACATAGGAACATAGCCCTGAACATTAAAATACAGGCTGCCCAACGTCATGTCAAACCCATAGATGCCCCAAAACTCACTCCTGGACACTTCA  CCCFFFFFHHHHHJIJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJGHIHIJIJJJIIIJJJHHHHHFFFFFDDDEDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD  AS:i:0 XN:i:0 XM:i:0 XO:i:0 XG:i:0 NM:i:0 MD:Z:100  YT:Z:UU NH:i:1 XS:A:+
HWI-ST1307:161:C3UG9ACXX:4:2112:15873:27236 83 1  1097  50 100M  =  1044  -153  TCATGTCAAACCCATAGATGCCCCAAAACTCACTCCTGGACACTTCATTGCACTCCAGAGAGAAGAGATCCAGTTCCACTGACCAGAACACAGATGCAAG  CDDCCA???>DDEDEEEEFFFHFHDGG@FCF=HEJIJIIGF?JIIJJIHIHIJGJIIJJJJIIJIIJJJJIJJIGJIHJJJIJJJJIHHHHHFFFFFCCC  AS:i:-6 XN:i:0 XM:i:1 XO:i:0 XG:i:0 NM:i:1 MD:Z:79C20 YT:Z:UU NH:i:1 XS:A:+
HWI-ST1307:161:C3UG9ACXX:4:2212:15874:29325 163 1  1685  3  100M  =  1781  196 GGAAAAAGAAGAAAGAATTAAAACAAATGAGGACAACCTCAGAGGCCTCTGCGACAATGTTAAATGCCCCAACATTTGAATCATAGGAGTCTCAGCAGAA  BC@FFFFFFHHHHJJIIIIJJJJJJIGGIJJJJJIJJJJJIIJIIJJIIIHIIIIJIGGHHHHGDHDEFFDDDDDDFEDDDDDDDDDDDCDDDEDDDDDD  AS:i:-11  XN:i:0 XM:i:2 XO:i:0 XG:i:0 NM:i:2 MD:Z:6C12G80  YT:Z:UU NH:i:2 CC:Z:7 CP:i:42372672  XS:A:+ HI:i:0
HWI-ST1307:161:C3UG9ACXX:4:2212:15874:29325 83 1  1781  3  100M  =  1685  -196  AGAAGACAACAAAAAGAAAGGGCATGAGAAAATACCTGAGGAGATAATAGTTGAAATTTTCTCTAAAATGGGGAAGGAAATAGCCACCAAAGCCCAAGAA  DDDDDDDDEDEEFFFFFFHHHHHJIJJIIJIGHFJIIIIJJJJJJJJGIIJJJIJIIJJJJJIJJJJIIJJJJJJJJJJIHJJHFEJGGHHGFFFFFCCC  AS:i:-5 XN:i:0 XM:i:1 XO:i:0 XG:i:0 NM:i:1 MD:Z:7G92  YT:Z:UU NH:i:2 CC:Z:7 CP:i:42372576  XS:A:+ HI:i:0
HWI-ST1307:161:C3UG9ACXX:4:2301:3428:46249 163 1  3328  50 100M  =  3378  150 GAAAAAGAAACAAAGGAGGCTATAGCAAAAATCAACAAAACTAACAGCTGGTTCTTTGAGAAGATAAATAAAATAGACAAACCATTAGCCAGACTCATCA  CCCFFFFFHHHHHJJIJJJJJJIJJJIJJJJJIIIJJIJJJJJIJJJJIJHIIJJJJJIJJJJIIJHHHHHHFFFFFFDEEDDDDCDDDDDDDDDDDCDD  AS:i:-5 XN:i:0 XM:i:1 XO:i:0 XG:i:0 NM:i:1 MD:Z:9G90  YT:Z:UU NH:i:1 XS:A:+
HWI-ST1307:161:C3UG9ACXX:4:1108:18449:7446 163 1  3331  50 100M  =  3424  193 AAAGAAACAAAGGAGGCTATAGCAAAAATCAACAAAACTAACAGCTGGTTCTTTGAGAAGATAAATAAAATAGACAAACCATTAGCCAGACTCATCAAGA  CCCFFFFFHHHHGIJJIGIGGHIIJIJJJJIJJJGIJJJJJJJGGIJJGIFGIJJIIIIJGJJJJJJJJHHHHHHFFEFDDEEEEDDDDBDDDDDDDCDC  AS:i:-5 XN:i:0 XM:i:1 XO:i:0 XG:i:0 NM:i:1 MD:Z:6G93  YT:Z:UU NH:i:1 XS:A:+
HWI-ST1307:161:C3UG9ACXX:4:2301:3428:46249 83 1  3378  50 100M  =  3328  -150  GTTCTTTGAGAAGATAAATAAAATAGACAAACCATTAGCCAGACTCATCAAGAAAAAAAGGAGAAAATCAAATCAACAAAATTAGAAATGAAAATGGAGA  DDDDDCA@CCFC@D@FFD@FFFEECFHFIHEJGHCGJJIIHGHGIIHEJJJJJJIJJJJIJJJJJIHCJJJIHJJHJJJJIHGJJIJHFHHHFFFFFCCC  AS:i:0 XN:i:0 XM:i:0 XO:i:0 XG:i:0 NM:i:0 MD:Z:100  YT:Z:UU NH:i:1 XS:A:+
ADD COMMENT

Login before adding your answer.

Traffic: 1109 users visited in the last hour
Help About
FAQ
Access RSS
API
Stats

Use of this site constitutes acceptance of our User Agreement and Privacy Policy.

Powered by the version 2.3.6