Question: Same Sample, Same Locus, 2 Different Insertions Called By Pindel
0
gravatar for prachi2808
4.9 years ago by
prachi28080
prachi28080 wrote:

Hi,

Pindel 0.2.5a1 called the following 2 insertions, in a tumor sample, at the same locus.

7480  I 3  NT 3 "TAA"  ChrID chrY  BP 13506676  13506677  BP_range 13506676  13506677  Supports 8  7  + 8  7  - 0  0S1 9  SUM_MS 149  1  NumSupSamples 1  1  default 0 0 8 7 0 0
ACGTTCCTTAGAGAGGCTATGGCGTTATTAATCATACCACCTGTAGGGGCACACAAT  AAAAAAATTCACAAAGAAATATTTTCACATACACTACACATCAGAAAAGCAAATCTAGGTGGTTCATGAAGAAAAGTAAGCATTTTATAGAA
                       GGGCAAACAATTAAAAAAAAAATCACAAAGAAATATTTTCACATACACTACACATCAGAAAAGCAAATCTAGGTGGTTCATGAAGAAAAGCAAGCATTTTA    +  13506449  17  default  @HWI-ST824:289:D18GCACXX:1:1303:15833:87741
                       GGGGCAAACAATTAAAAAAAAAATCACAAAGAAATATTTTCACATACACTACACATCAGAAAAGCAAATCTAGGTGGTTCATGAAGAAAAGCAAGCATTTT     +  13506537  18  default  @HWI-ST824:289:D18GCACXX:1:1204:5502:40808
                    CTGTAGGGGCAAACAATTAAAAAAAAAATCACAAAGAAATATTTTCACATACACTACACATCAGAAAAGCAAATCTAGGTGGTTCATGAAGAAAAGCAAGC       +  13506467  17  default  @HWI-ST824:289:D18GCACXX:1:1206:19866:98908
                  ACCACCTGTAGGGGCAAACAATTAAAAAAAAAATCACAAAGAAATATTTTCACATACACTACACATCAGAAAAGCAAATCTAGGTGGTTCATGAAGAAAAG          +  13506546  18  default  @HWI-ST824:289:D18GCACXX:1:2107:14168:43504
                CATACCACCTGTAGGGGCAAACAATTAAAAAAAAAATCACAAAGAAATATTTTCACATACACTACACATCAGAAAAGCAAATCTAGGTGGTTCATGAAGAA           +  13506528  17  default  @HWI-ST824:289:D18GCACXX:1:1106:2774:116744
  TTCCTTACAGAGGCTATGGCGTTATTAAGCATACCACCTGTAGGGGCAAACAATTAAAAAAAAAATCACAAAGAAATATTTTCACATACACTACACATCAG                          +  13506496  16  default  @HWI-ST824:289:D18GCACXX:1:1101:7766:191790


7481  I 4  NT 4 "AAAA"  ChrID chrY  BP 13506676  13506677  BP_range 13506676  13506684  Supports 4  2  + 4  2  - 0  0S1 5  SUM_MS 59  1  NumSupSamples 1  1  default 0 0 4 2 0 0
ATACGTTCCTTAGAGAGGCTATGGCGTTATTAATCATACCACCTGTAGGGGCACACAAT  AAAAAAATTCACAAAGAAATATTTTCACATACACTACACATCAGAAAAGCAAATCTAGGTGGTTCATGAAGAAAAGTAAGCATTTT
                         GCAAACAATTAAAAAAAAAAATCACAAAGAAATATTTTCACATACACTACACATCAGAAAAGCAAATCTAGGTGGTTCATGAAGAAAAGCAAGCATTTTAT    +   13506511  14  default  @HWI-ST824:289:D18GCACXX:1:2204:7803:89852
                         GGCAAACAATTAAAAAAAAAAATCACAAAGAAATATTTTCACATACACTACACATCAGAAAAGCAAATCTAGGTGGTTCATGAAGAAAAGCAAGCATTTTA    +   13506464  23  default  @HWI-ST824:289:D18GCACXX:1:1307:14920:58485
   TTCCTTACAGAGGCTATGGCGTTATTAAGCATACCACCTGTAGGGGCAAACAATTAAAAAAAAAAATCACAAAGAAATATTTTCACATACACTACACATCA                          +   13506451  12  default  @HWI-ST824:289:D18GCACXX:1:1307:18878:91213
   TTCCTTACAGAGGCTATGGCGTTATTAAGCATACCACCTGTAGGGGCAAACAATTAAAAAAAAAAATCACAAAGAAATATTTTCACATACACTACACATCA                          +   13506451  10  default  @HWI-ST824:289:D18GCACXX:1:1302:12242:14081

Are these kinds of calls (same locus, different calls) to be treated with caution, or are these valid calls?

Additionally, shouldn't the second call be a TAAA call rather than an AAAA call?

Thanks, Prachi

pindel • 1.0k views
ADD COMMENTlink modified 4.9 years ago by liangkaiye250 • written 4.9 years ago by prachi28080
0
gravatar for liangkaiye
4.9 years ago by
liangkaiye250
United States
liangkaiye250 wrote:

these two calls are related to homopolymer and probably they are all true ones but being somatic at different frequencies. the second one indeed should be TAAA. have you seen more cases like this? pindel leftshifts breakpoints and this one seems an error.

Kai

ADD COMMENTlink written 4.9 years ago by liangkaiye250
Please log in to add an answer.

Help
Access

Use of this site constitutes acceptance of our User Agreement and Privacy Policy.
Powered by Biostar version 2.3.0
Traffic: 1505 users visited in the last hour